VILKÅR BEDRIFT     

 

VILKÅR BEDRIFT, Ønsker du kopi sent på mail venligst send oss e-post post@power1.no
 

Ved å inngå denne avtalen gir kunden POWER1 AS fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaler med nåværende leverandører etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av denne fullmakt kan POWER1 AS også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandører. POWER1 AS er imidlertid ikke ansvarlig for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør.

Alle priser er oppgitt eks. mva. for bedrifter (25% pr. 01.01.2005).

POWER1 AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra POWER1 AS sin side. POWER1 AS samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000, for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra POWER1 AS side. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra POWER1 AS sin side. Ved konkurs eller det tilfelle at POWER1 AS må slutte å levere strøm opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato.

 

1. Med kunden menes den bedriftskunde som iht. avtale med POWER1 AS tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Ved avtaleinngåelse må kunden oppgi firmanavn, tilhørende organisasjonsnummer, faktura og anleggsadresse, målepunkt ID, måleravlesning for manuelle målere, samt kontaktperson. For bedrifter er det 36 måneders avtaletid. Heving av avtale må gjøres senest 5 dager etter kontraktsinngåelse, En heving innen 5 dager er godkjent hvis kunde er bundet i annen avtale med tidligere leverandør da legger POWER1 byttet når bindingstiden er opphørt, skjema finnes lenger ned på siden. Heving etter 5 dager belastes kunde etter (pkt 6). Dette må sendes skriftlig til POWER1, sms, mail, skjema eller fax.

Angreskjema her

 

2. POWER1 AS har rett til å avregne kunden for kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har avtalt i kontrakt.

 

3. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. POWER1 AS har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av POWER1 AS som leverandør på den nye adressen. Kunden forplikter å ta kontakt med POWER1 AS i forkant av flytting.

 

4. Produktinformasjon: Forvaltningskraft med prissikring også kalt POWER1 Stabil. Kunden gir POWER1 AS fullmakt til å foreta innkjøp av kraft på kundens vegne i relevante markeder. Slike innkjøp gjøres løpende basert på POWER1 AS til enhver tid gjeldende markedssyn. POWER1 AS plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen kunden betaler er en fastpris for ulike perioder gjennom året. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene. Pristak korrigeres hver 3 mnd. Pristaket gjelder gjennomsnittlig pris gjennom kunde perioden ikke måned før måned.

Oppdatering av pristaket vil skje på; "Prisvarsling", ønsker du tilgang kan du kontakte vår kundeservice for passord. 

 

5. Den 01.01.2012, ble det innførtel sertifikater i Norge. POWER1 AS garanterer for at el sertifikater handles inn for kunde etter krav fra myndighetene. Andelen av forbruket som er sertifikatpliktig varierer over tid. Kostnader, påslag og omkostninger belastes kunder som er sertifikatpliktige. Netteier definerer hvem som er sertifikatpliktig. For mer informasjon om el sertifikater se www.nve.no/elsertifikater.

6. Avtaler med prissikring har en gitt avtaletid iht. kontrakt. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke POWER1 AS sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen for prissikringsperioden ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum 10 øre pr. kWh pr. gjenstående år og 69 kr pr gjenstående måned av avtaleperioden og minimum 6.245 pr. måler. Dersom kunde ønsker å reaktivere sin avtale etter opphør fra Kundens side tilkommer et gebyr på kr 1.425 per strømmåler.

7. Eventuell prissikringsperiode begrenses til et leverings volum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene. Ved forbruksendringer ut over +/- 10% i avregningsperioden kan POWER1 AS etter å avregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året.

8. Eventuell prissikringsperiode gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker POWER1 AS sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på POWER1 AS sin webside; ”Prisvarsling” om ny pris m.m. Prissikringsperioden vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

 

9. Faktureringsprinsippet som benyttes er a konto og forskudd. Forskuddsbetaling vil si at strømforbruket betales før man har brukt kraften, som er basert på faktisk forbruk i perioden. Kunden faktureres inneværende måned + to måneder a konto (a kontoperioden kan likevel bli lenger dersom måleravlesing ikke foreligger). Forskjellen mellom innbetalt forskudd og reelt forbruk (basert på måleravlesing) beregnes ved hver faktura når måleravlesing er mottatt fra kundens netteier. Dersom kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved neste faktura. Dersom kunden har innbetalt for lite, belastes dette ved neste faktura.

 

10. Dersom POWER1 AS feilaktig har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for POWER1 AS, kan POWER1 AS eller kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr.18. Avvik som skyldes at POWER1 AS ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstid spunkt, og derfor estimert forbruk ved avregning, jf. § 6, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

 

11. Dersom POWER1 AS er meddelt feil målerverdier for kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av kunden, kan

POWER1 AS ikke kreve etterbetaling fra kunden, og kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra POWER1 AS. Oppgjør for for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil målerverdier til POWER1 AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet.

 

12. POWER1 AS har fakturagebyr (kr 49 pr. faktura). E-postfaktura eller opprettelse av avtalegiro er gebyrlagd med 29 kr. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

 

13. Kunden aksepterer at POWER1 AS kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved avslag bortfaller alle POWER1 ASs forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet. Alle personopplysninger som er oppgitt (lov av 14 april 2000, nr 31) blir behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven og brukes kun til å administrere kundeforholdet.

 

14. Avtalen kan sies opp av partene med 36 måneders gjensidig oppsigelsestid innen utløpet av inneværende avtaleperiode. Hvis ikke forbeholder POWER1 AS seg retten til å fornye avtalen på samme avtaleform og avtale-lengde, dog ikke mindre enn 36 måneder. Nye betingelser av priser, pristak etc. vil bli varslet i forkant på min side, power1.no/bedrift eller pr mail. Oppsigelsen må være skriftlig. Ved oppsigelse må kunden selv sørge for fornyelse av avtaler med leverandører på de tjenester som kunden har benyttet hos POWER1 AS. POWER1 AS har fullmakt til å reaktivere kunder dersom skriftlig oppsigelse ikke foreligger. Ved terminering av avtalen før avtaleperiodens utløp vil det utløse bruddgebyr dersom det er et produkt med avtaletid og eller oppsigelsestid.

 

15. POWER1 AS tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgvirksomhet i sluttbrukermarkedet. POWER1 AS kan justere priselementene og avtalevilkårene med 1 månedsvarsel, via www.power1.no eller ”Prisvarsling”. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

 

16. Kunde er ansvarlig for å sende inn nødvendige opplysninger som målerstand eller lignende for oppstart av avtalen. Det skal være innsendt innen 14 dager fra salgstidspunktet. Ved manglende informasjon belastes du etter avtalevilkår pkt (6) som oppsigelse av avtale. Om det ikke foreligger informasjon om deres forbrukningsprofil blir det regnet som 150.000 kWh/år. Kunde som har inngått strømavtale med POWER1 AS er ansvarlig for å være juridisk eier av målepunktet. Hvis POWER1 AS ikke får oppstart pga manglende målepunkt, belastes kunde med 6.245 kroner. Viderefakturering av nettleie 99 kr pr. mnd. Viderefakturering av nettleie krever depositum og godkjennelse av netteier. Prosessen kan ta opp til 6 mnd.

 

17. Denne avtalen kan overdras til tredjemann/part på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden.

 

18. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som fremkommer av avtalen skal løses ved de ordinære domstoler. Verneting avgjøres iht. de alminnelige reglene i tvistemålsloven. For bedrifter er verneting satt til Oslo tingrett.