VILKÅR BEDRIFT - Kraftanalyse

Ønsker du kopi sent på mail vennligst send oss e-post post@power1.no

 

Ved å inngå denne avtalen gir kunden POWER1 AS (org.nr. 914779405) fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaler med nåværende leverandører etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av denne fullmakt kan POWER1 AS også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandører. POWER1 AS er imidlertid ikke ansvarlig for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør.

 

Alle priser er oppgitt eks. mva. for bedrifter (25% pr. 01.01.2005).

POWER1 AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra POWER1 AS sin side. POWER1 AS samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000, for hvert tilfelle. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra POWER1 AS sin side. Ved konkurs eller det tilfelle at POWER1 AS må slutte å levere strøm opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato.

 

1. Med kunden menes den bedriftskunde som iht. avtale med POWER1 AS tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Ved avtaleinngåelse må kunden oppgi firmanavn, tilhørende organisasjonsnummer, faktura og anleggsadresse, målepunkt ID, måleravlesning for manuelle målere, samt kontaktperson. For bedrifter er det minimum 12 måneders avtaletid, termineringsdato er 31/12 året etter oppsigelse.

 

2. POWER1 AS har rett til å avregne kunden for kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har avtalt i kontrakt.

 

3. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. POWER1 AS har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av POWER1 AS som leverandør på den nye adressen. Kunden forplikter å ta kontakt med POWER1 AS i forkant av flytting.

 

4. Produktinformasjon om Kraftanalyse: Kunden gir POWER1 AS fullmakt til å foreta innkjøp av strøm på Kundens vegne i relevante markeder. Slike innkjøp gjøres løpende basert på POWER1 AS til enhver tid gjeldende markedssyn. POWER1 AS har rett til å overføre Kunden til den produktkategori som anses mest egnet for Kunden etter de første 30 dagene av avtaleperioden. POWER1 AS plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Kunden vil betale ut i fra den skreddersydde avtalen i gjennom året. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene. Produktkategori bestemmes i fra forbruksprofilen til Kunden de første 30 dagene i avtaletiden. 

5. Den 01.01.2012, ble det innført el-sertifikater i Norge. POWER1 AS garanterer for at el sertifikater handles inn for kunde etter krav fra myndighetene. Andelen av forbruket som er sertifikatpliktig varierer over tid. Kostnader, påslag og omkostninger belastes kunder som er sertifikatpliktige. Netteier definerer hvem som er sertifikatpliktig. For mer informasjon om el sertifikater se www.nve.no/elsertifikater.

 

6. Kunden kan si opp avtaleforholdet skriftlig i løpet av de første 30 dagene av avtaleperioden uten at det påløper bruddgebyr. Etter utløpet av de 30 første dagene er avtaleperioden minimum 12 måneder etter termineringsdatoen den 31. desember året etter oppsigelse. Avtaleoppsigelse må sendes skriftlig til POWER1 AS på E-post, web-skjema eller fax. Dersom avtaleforholdet brytes uten oppsigelse i løpet av de første 30 dagene påløper det bryddgebyr tilsvarende kr 6.245 per måler. Dersom avtalen brytes etter utløpet av de 30 første dagene av avtaleperioden, så påløper bruddgebyr tilsvarende kostnaden for den skreddersydde avtalen for den gjenværende avtaleperioden. Dersom kunde ønsker å reaktivere sin avtale etter opphør fra Kundens side tilkommer et gebyr på kr 1.425 per strømmåler.

 

7. Den skreddersydde avtalen begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene. Ved forbruksendringer ut over 10% i avregningsperioden kan POWER1 AS avregne merutgifter (i utgangspunktet 99 øre pr kWh) i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året eller flytte Kunden til en annen produktkategori.

 

8. Den skreddersydde avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker POWER1 AS sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på POWER1 AS sin webside; ”Min Side” om ny pris m.m. Prissikringsperioden vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

 

9. Faktureringsprinsippet som benyttes er forskudd. Forskuddsbetaling vil si at strømforbruket betales før man har brukt kraften.

 

10. Dersom POWER1 AS feilaktig har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for POWER1 AS, kan POWER1 AS eller kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr.18. Avvik som skyldes at POWER1 AS ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstidspunkt, og derfor estimert forbruk ved avregning, jf. § 6, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

 

11. Dersom POWER1 AS er meddelt feil målerverdier for kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av kunden, kan POWER1 AS ikke kreve etterbetaling fra kunden, og kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra POWER1 AS. Oppgjør for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil målerverdier til POWER1 AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet.

 

12. POWER1 AS har fakturagebyr (kr 49 pr. faktura). E-postfaktura eller opprettelse av avtalegiro er gebyrbelagt med kr 29. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

 

13. Kunden aksepterer at POWER1 AS kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved avslag bortfaller alle POWER1 AS’ forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet. Alle personopplysninger som er oppgitt (lov av 14 april 2000, nr 31) blir behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven og brukes kun til å administrere kundeforholdet. Dersom Kunden misligholder sin betalingsforpliktelse med over 30 dager opphører POWER1 AS’ leveringsplikt. Dersom leveringsplikten har opphørt, så må Kunden selv kontakte POWER1 AS etter at alle krav er oppgjort for at leveringen skal gjenopptas.

 

14. POWER1 AS tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgvirksomhet i sluttbrukermarkedet. POWER1 AS kan justere priselementene og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, via POWER1 eller ”Min Side”. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.


15. Denne avtalen kan overdras til tredjemann/part på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden. POWER1 AS står fritt til å overføre avtalen til annet selskap i samme konsern.

16. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som fremkommer av avtalen skal løses ved de ordinære domstoler. Verneting avgjøres iht. de alminnelige reglene i tvistemålsloven. For bedrifter er verneting satt til Oslo tingrett.